جمعیت رسام، تشکلی است غیر انتفاعی با هدف برقراری حکومت دموکراتیک وآزاد در ایران
که در آن هر ایرانی فارغ از عقیده، دین، مذهب،آیین وقومیت ونژاد بتواند آزادنه عقیده ونظر خود را ابراز نمایداطلاعات تماس با رسام


آدرس پستی
P.O.BOX 54106
Irvine, CA 92619 USA

شماره تلفن
Tel: 001-202-681-0678

Email:
rasaam@rasaam.net