جمعیت روحانیون سنتی ایران معاصر منادی دینداری در پرتو آزادی-جمعیت رسام
Skip Navigation Links
جستجو
آﯾﺖ ﷲ اﻣﺠﺪ: ﻋﻠﻤﺎﯾﯽ ﮐه از ﺑﯽ ﺗﺪﺑﯿﺮی ھﺎی دوﻟﺖ ﮔﺬﺷﺘه ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ، از ﻣﺮدم ﻋﺬرﺧﻮاھﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

تاريخ انتشار : 12/1/2013اﮔﺮﭼﻪ در ﺳﺎل ھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺑﻪ ھﺸﺪارھﺎی ﻣﮑﺮر ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮد ﻣﻦ در ﺧﺼﻮص ﺑﯽ ﺗﺪﺑﯿﺮی ھﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺳﻮی دوﻟﺖ وﻗﺖ، ﺑﯽ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﺷﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﺎ ﮔﺰارش اﺧﯿﺮ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر، ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﻮء ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ھﺎ ﻣﺴﺠﻞ ﺷﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺮدم ھﺸﯿﺎر ھﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽ داﻧﻨﺪ؛ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ؛ ﺗﻨﮫﺎ ﮔﻮﺷﻪ ای از ﻣﺸﮑﻼت، آن ھﻢ در ﺣﻮزه اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮد؛ درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﯽ اﺧﻼﻗﯽ ھﺎ و ﺑﺎزی ﮐﺮدن ﺑﺎ آﺑﺮو و ﺣﯿﺜﯿﺖ اﻓﺮاد ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ!
آﯾﺖ ﷲ اﻣﺠﺪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﮔﺰارش اﺧﯿﺮ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر از ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه از دوﻟﺖ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﮔﻔﺖ: از ﻗﻮل ﻣﻦ ھﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ و ﺧﺼﻮﺻﺎ ھﻤﻪ رﺳﺎﻧﻪ ھﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ؛ ارﺑﺎب ﻋﻤﺎﺋﻤﯽ(ﻋﻠﻤﺎﯾﯽ) ﮐﻪ از رﯾﯿﺲ دوﻟﺖ ﻗﺒﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺑﺮای وی ﺑﻪ ﻧﺎم دﯾﻦ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﺮدﻧﺪ؛ ﺣﺎل ﮐﻪ ﮔﻮﺷﻪ ای از ﮐﺎر را ﻓﮫﻤﯿﺪﻧﺪ؛ ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﻐﻔﺎر و ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه، از ﻣﺮدم ﻋﺬرﺧﻮاھﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺟﻤﺎران، آﯾﺖ ﷲ ﻣﺤﻤﻮد اﻣﺠﺪ ﮐﻪ در ﺷﺐ ﺷﮫﺎدت اﻣﺎم ﺳﺠﺎد (ع) ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ؛ در ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ، ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ھﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﻋﻠﻤﺎی ﺣﺎﻣﯽ دوﻟﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺮداﺧﺖ و ﮔﻔﺖ: ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺎ، ﻓﺮد رﯾﯿﺲ دوﻟﺖ ﻗﺒﻞ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﻣﺸﮑﻞ، ﻣﻠﮑﻮک ﮐﺮدن دﯾﻦ اﺳﺖ؛ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮدم آﮔﺎه ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺑﻪ ﭘﺎی دﯾﻦ ﻧﮕﺬارﻧﺪ. 
وی اﻓﺰود: اﮔﺮﭼﻪ در ﺳﺎل ھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺑﻪ ھﺸﺪارھﺎی ﻣﮑﺮر ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮد ﻣﻦ در ﺧﺼﻮص ﺑﯽ ﺗﺪﺑﯿﺮی ھﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺳﻮی دوﻟﺖ وﻗﺖ، ﺑﯽ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﺷﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﺎ ﮔﺰارش اﺧﯿﺮ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر، ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﻮء ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ھﺎ ﻣﺴﺠﻞ ﺷﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺮدم ھﺸﯿﺎر ھﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽ داﻧﻨﺪ؛ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ؛ ﺗﻨﮫﺎ ﮔﻮﺷﻪ ای از ﻣﺸﮑﻼت، آن ھﻢ در ﺣﻮزه اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮد؛ درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﯽ اﺧﻼﻗﯽ ھﺎ و ﺑﺎزی ﮐﺮدن ﺑﺎ آﺑﺮو و ﺣﯿﺜﯿﺖ اﻓﺮاد ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ!
آیت الله امجد ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ آﻗﺎﯾﺎن اھﻞ ﻋﻠﻢ، دﯾﻦ ﻣﺮدم را ﺿﺎﯾﻊ ﻧﮑﻨﻨﺪ؛ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد: ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﻪ آﻗﺎﯾﺎﻧﯽﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﻮارد را ﺑﻪ ﻣﺮدم اﻟﻘﺎ ﮐﺮدﻧﺪ؛ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺬرﺧﻮاھﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺗﺎ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺑﯽ ﺗﺪﺑﯿﺮی ھﺎ را ﺑﻪ ﭘﺎی دﯾﻦ ﻧﻨﻮﯾﺴﻨﺪ و ﮐﻤﺒﻮد ھﺎ را ﻧﺎﺷﯽ از اﺳﻼم ﻧﺪاﻧﻨﺪ.
آﯾﺖ ﷲ اﻣﺠﺪ، ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻋﻤﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺳﺮھﺎ ﻧﻪ اﺻﻮل دﯾﻦ ھﺴﺘﯿﻢ و ﻧﻪ ﻓﺮوع دﯾﻦ؛ ﯾﺎدآور ﺷﺪ؛ آﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ آﺑﺮو و ﺣﯿﺜﯿﺖ ﻣﺮدم ﺑﺎزی ﮐﺮدﻧﺪ؛ اﮔﺮ اﻣﺮوز ﺗﻮﺑﻪ و از ﻣﺤﻀﺮ ﻣﺮدم رﺳﻤﺎ ﻋﺬرﺧﻮاھﯽ ﻧﮑﻨﻨﺪ؛ ﻣﺴﻮوﻟﻨﺪ.
وی آزادی رﺳﺎﻧﻪ ھﺎ و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد را ﺷﺮط اﻧﺘﺨﺎب درﺳﺖ از ﺳﻮی ﻣﺮدم داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود: اﮔﺮ ﻣﺮدم در ﻓﻀﺎی آزاد ﮐﺴﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺮﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﻟﻘﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻓﻼﻧﯽ رأی دھﯿﺪ دﯾﻨﺘﺎن ﺣﻔﻆ ﺷﺪه و رأی دادن ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﻣﻮﺟﺐ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ دﯾﻨﺘﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ؛ دﯾﻦ ﻣﻠﮑﻮک ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺮدم ﻣﺸﮑﻼت را ﺑﻪ ﭘﺎی اﺳﻼم ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻟﻘﺎﮐﺮدﻧﺪ؛ ﺑﺮای آن ﮐﻪ داﻣﻦ دﯾﻦ، از اﯾﻦ ﺳﻮء ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ھﺎ و ﺑﯽ ﺗﺪﺑﯿﺮھﺎ ﻣﻨﺰه ﺷﻮد، ﺑﺎﯾﺪ ھﻢ ﺑﻪ درﮔﺎه ﺧﺪا اﺳﺘﻐﻔﺎر و ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ھﻢ از ﻣﺮدمﻋﺬرﺧﻮاھﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
 
رسام؛
البته خفقان داخلی احتمالا به ایشان اجازده نداده است که دراین میان حکم شرعی رهبری که با نصب دولت گذشته وحمایت علنی وآشکار زمینه هشت سال ویرانی را فراهم آورد، چیست؟

برچسبها:


amir 1/19/2014
دیگر بس است اینقدر جفنگ گفتن آقایون رسام
حمید 12/3/2013
نمی دانم شما دوستان در ایران زندگی می کنید یا نه. بینی و بین الله اینطور که شما می گویید نیست. بنده از مخالفین احمدی نژاد بودم و هستم و دلیل مخالفت بنده منش ماکیاولیستی او بود نه صرفا اقتصاد. اگر دقت کنید وضع اقتصادی مملکت از نیمه دوم سال 90 به هم ریخت نه اینکه 8 سال وضع بد باشد. به شما اطمینان می دهم که در طول 6 سال اول ریاست جمهوری احمدی نژاد کسانی که از او راضی بودند اکثرا از فقرا و روستاییان بودند. اینقدر تهمت روا نیست. احمدی نژاد یا هر کسی که کار خلافی انجام بدهد ان شاءالله تقاص آنرا پس می دهد اما قرار نیست بیشتر از جرم او را محاکمه کنیم. 2 سال با 8 سال تفاوت دارد.

درج نظرات
نام :   
آدرس ایمیل : 
متن پیام :   
 
رسام اخبار
رسام نظر سنجی
رسام مناسبتها
رسام فید RSS
رسام دعوت به همکاری
رسام رسام در شبکه های اجتماعی


راه اندازی سایت: فوریه 2011

کلیه حقوق این سایت متعلق به رسام می باشد.