جمعیت روحانیون سنتی ایران معاصر منادی دینداری در پرتو آزادی-جمعیت رسام
Skip Navigation Links
جستجو
بیانات مهم وتحلیلی آیت الله العظمی سید صادق شیرازی پیرامون نقش حیاتی رسانه های مذهبی شیعه

تاريخ انتشار : 6/6/2014رسام؛ 
برپایه گزارشهای رسیده از شهر قم ﺁﯾﺖ ﺍلله العظمی سيد صادق ﺷﯿﺮﺍﺯﯼ، از مراجع تقلید منتقد حکومت ایران ﺩﺭ ﺩﯾﺪﺍﺭ ﺑﺎ ﺗﻨﯽ ﭼﻨﺪ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻻ‌ﻥ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺤﺮﯾﻦ به تأثير فراوان رسانه هاي شيعي بر کاهش کشتار شيعيان در زمان معاصر اشاه نمود.
ايشان در این دیدار خطاب به میهمانان گفت: ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻃﺒﻖ ﻗﻮﻝ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ، ﻭﻟﯽ ﺁﺳﺎﻥ ﺗﺮ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻣﺜﻼ‌ً ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺗﺸﯿﻊ ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺁﮐﻨﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎ ﻭ ﺍﺯ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺍﻣﺮﻭﺯﯼ ﺁﻥ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. 
ایشان همچنين افزودند: ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺖ، ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﺗﺸﯿﻊ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺁﺳﺎﻥ ﻭ ﺑﯽ ﺳﺮ ﻭ ﺻﺪﺍ، ﺷﯿﻌﯿﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮐﺎﻣﻞ ﺣﺬﻑ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ، ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻭﯾﻪ ﺩﺭ ﺿﻤﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎﯼ ﺷﻮﻡِ ﺿﺪ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﻭ ﺍﺧﻼ‌ﻗﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺷﯿﻌﯿﺎﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ ﺩﺍﺩ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻟﺸﮑﺮﻫﺎﯼ ﺗﺮﻭﺭ ﺑﻪ ﺳﺮﮐﺮﺩﮔﯽ ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎﺭﺍﻥ ﺧﻮﻥ ﺭﯾﺰ ﻭ ﻣﺰﺩﻭﺭﺍﻥ ﺧﻮﻥ ﺁﺷﺎﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺯﯼ ﻭ ﺷﻬﺮﻫﺎﯼ ﺍَﻣﻨﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻗﻠﻤﺮﻭ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺎﺩﻻ‌ﻧﻪ ﺍﻣﯿﺮﻣﺆﻣﻨﺎﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻟﺴﻼ‌ﻡ ﻭ ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺸﯿﻦ ﺑﻮﺩ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﻤﻦ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﯽ ﮔﻨﺎﻩ ﺭﺍ ﻏﺎﻓﻞ ﮔﯿﺮ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﻗﺘﻞ ﻋﺎﻡ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ، ﺍﯾﻦ ﻟﺸﮑﺮ ﺗﺮﻭﺭ ﺩﺭ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻣﺮﺩﺍﻥ، ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭ، ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ، ﺳﺎﻟﺨﻮﺭﺩﮔﺎﻥ ﻭ ﺑﯿﻤﺎﺭﺍﻥ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﯽ ﺭﺍ ﺯﺟﺮﮐﺶ ﮐﺮﺩﻩ، ﻭ ﺳﭙﺲ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﯾﺪﻧﺪ ﻭ ﺑﻌﻀﺎ ﺑﻪ ﺍﺳﺎﺭﺕ ﻣﯽ ﺑﺮﺩﻧﺪ.
برپایه این گزارش آیت الله العظمی سید صادق شیرازی در ادامه این دیدار صمیمانه اظهار داشتند: ﻧﻘﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻟﺸﮑﺮﻫﺎﯼ ﺗﺮﻭﺭ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺳﯽ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻦ ﺍﺯ ﺷﯿﻌﯿﺎﻥ ﺭﺍ ـ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻭ ﭘﺮ ﺷﻤﺎﺭ ﻧﺒﻮﺩﻧﺪ ـ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ. ﺷﺎﯾﺎﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺁﻣﺎﺭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﺷﯿﻌﯿﺎﻥ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﺎﻻ‌ ﻭ ﻭﺣﺸﺘﻨﺎﮎ ﺍﺳﺖ.
ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺍﻓﺰﻭﺩند: ﺍﯾﻦ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﻣﻈﻠﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﻥ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﺑﯽ ﮔﻨﺎﻩ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺭﺳﯿﺪﻧﺪ، ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻨﺎﻩ ﺁﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﻣﻌﺎﻭﯾﻪ ﻭ ﻟﺸﮑﺮﻫﺎﯼ ﺗﺮﻭﺭ ﻭ ﻣﺰﺩﻭﺭ ﺍﻭ، ﺩﻭﺳﺘﯽ ﺍﻣﯿﺮﻣﺆﻣﻨﺎﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺍﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﯿﻬﻤﺎﺍﻟﺴﻼ‌ﻡ ﻭ ﺩﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ ﺩﺷﻤﻨﺎﻧﺸﺎﻥ ﺑﻮﺩ. ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﻌﺎﻭﯾﻪ، ﯾﺰﯾﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﯾﺰﯾﺪ، ﺣﺠّﺎﺝ ﺛﻘﻔﯽ ﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﺣﺎﮐﻤﺎﻥ ﺳﺘﻤﮕﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺭﻭﺵ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﻭ ﻏﯿﺮ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺷﯿﻌﯿﺎﻥ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺪﯾﻨﻪ، ﮐﻮﻓﻪ ﻭ ﻏﯿﺮﻩ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺭﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ.
اين مرجع تقليد منتقد حکومت ایران در ادامه گفت: ﺍﻧﻔﺠﺎﺭﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺭﺥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺷﯿﻌﯿﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻫﺪﻑ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ، ﺍﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻫﺴﺖ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺷﯿﻌﻪ ﮐﺸﯽ، ﻋﻠﯽ ﺭﻏﻢ ﺧﺸﻮﻧﺖ، ﺷﺪﺕ ﻭ ﻭﺣﺸﺘﻨﺎﮎ ﺑﻮﺩﻧﺶ، ﻭ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎ ﺳﺨﺖ ﺩﺭﺩﺁﻭﺭ ﺍﺳﺖ، ﺍﻣﺎ ﺍﺯ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎﻥ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﺍﻥ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺭﻭ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ.
حضرت آيت الله شيرازي افزود:‌ انفجارهایی که امروزه رخ می دهد و شیعیان را در جهان هدف قرار می دهد، این نیز در همان راستا بوده و هست و این شیعه کشی، علی رغم خشونت، شدت و وحشتناک بودنش، و این که برای ما سخت دردآور است، اما از آنچه که شیعیان در روزگاران گذشته با آن رو به رو بوده اند ناچیز تر است.
ايشان در ادامه تأکید کرد: این عصر که در آن هستیم ـ به یاری خدا ـ عصر نابودی ظالمان و قتله ی شیعیان و روزگار پیروزی امیرمؤمنان حضرت علی علیه السلام و اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه وآله با عدل و رحمت آنان در سراسر جهان خواهد بود و تمام قرائن بر این امر دلالت داشته و آن را مژده می دهد که به زودی ما و شما و همه ی مظلومان جهان ان شاء الله تعالی شاهد آن خواهیم بود که «أَلَیْسَ الصُّبْحُ بِقَرِیبٍ»؟
این درحالیستکه طی چند هفته های گذشته موج حملات رسانه ای تربیونهای حکومتی به شبسکه های مذهبی مستقل شیعه بویژه شبکه های مذهبی نزدیک به بیت آیت الله العظمی سید صادق شیرازی بشکل بی سابقه ای افزایش یافته وبویژه تنی چند از روحانیون حکومتی با فرافکنی تلاش کرده اند شبکه های مستقل مذهبی شیعه را بعنوان عامل کشتار شیعیان در منطقه قلمداد نمایند.
این فرافکنی ها در حالی صورت می گیرد که حکومت ایران ونقش مخرب حکومت استبداد مذهبی در منطقه بویژه در سوریه ولبنان همواره دستاویز سلفی های تندرو برای متهم کردن شیعیان این مناطق به وابستگی به نظام ایران ودر نهایت کشتار آنها بوده است.
شبکه های تلویزیونی ووبسایتهای رهبران سلفی در کشورهای مختلف منطقه بارها وبارها اقلیت شیعه در این کشورها را به تلاش برای سازماندهی گروههای مانند حزب الله در لبنان وفرمان گرفتن از آقای خامنه ای متهم ساخته وبسیاری را به زندان ویا اعدام محکوم ساخته اند.
در سوی دیگر این ماجرا، شبکه های مستقل مذهبی شیعه بویژه شبکه های نزدیک به بیت آیت الله العظمی شیرازی همواره کوشیده اند تا با انعکاس اخبار نقض حقوق بشر اقلیت شیعه در منطقه وبا فضا سازی های رسانه ای وحقوق بشری نگاه محافل حقوق بشری جهانی را به مسأله نقض حقوق بشر در این کشورها معطوف ساخته واز ادامه نسل کشی شیعیان توسط حکومتها بویژه در خاورمیانه جلوگیری بعمل آورند.
 

برچسبها:درج نظرات
نام :   
آدرس ایمیل : 
متن پیام :   
 
رسام اخبار
رسام نظر سنجی
رسام مناسبتها
رسام فید RSS
رسام دعوت به همکاری
رسام رسام در شبکه های اجتماعی


راه اندازی سایت: فوریه 2011

کلیه حقوق این سایت متعلق به رسام می باشد.