جمعیت روحانیون سنتی ایران معاصر منادی دینداری در پرتو آزادی-جمعیت رسام
Skip Navigation Links
جستجو
برادران سید علی خامنه ای چگونه درباره ما شیعیان فکر می کنند؟!

تاريخ انتشار : 5/19/2014ﻣﺘﻦ ﻓﺘﻮﺍﯼ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻔﺘﯿﺎﻥ ﮐﯿﻨﻪ ﺗﻮﺯ عمری ﺑﻪ ﻧﺎﻡ " ﻧﺎﺻﺮ
ﺍﻟﻌﻤﺮ" ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺷﯿﻌﯿﺎﻥ
ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ‏« ﺷﯿﻌﻪ ﻧﯿﻮﺯ‏» ﻣﺘﻦ ﻓﺘﻮﺍﯼ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻔﺘﯿﺎﻥ ﮐﯿﻨﻪ
ﺗﻮﺯ عمری ﺑﻪ ﻧﺎﻡ " ﻧﺎﺻﺮ ﺍﻟﻌﻤﺮ" ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺷﯿﻌﯿﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ
ﺯﯾﺮ ﺍﺳﺖ :
ﺩﺭﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪﺍﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎﻥ ﺟﺰ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺍﺳﻼﻣﯽ
ﺟﻬﺎﺩﯼ ﺭﯾﺸﻪ ﮐﻦ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﺷﯿﻌﯿﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺩﻭ ﺭﺍﻩ ﺩﺍﺭﻧﺪ : ﯾﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﺳﻼﻡ ﺭﺍ ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ! ﯾﺎ
ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮﯾﺪﻩ ﺷﻮﻧﺪ، ﺍﮔﺮ ﺍﺻﺮﺍﺭ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﺬﻫﺐ ﺧﻮﺩ
ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﮐﻨﯿﺪ:
ﺍﻭﻝ : ﻫﻤﻪ ﯼ ﺷﯿﻌﯿﺎﻥ ﺭﺍ ﭼﻮﻥ ﺳﺮ ﺑﺮﯾﺪﻥ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ، ﺳﺮ ﺑﺒﺮﯾﺪ
ﺗﺎ ﺧﻮﻥ ﺳﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻓﺮﺍ ﺑﮕﯿﺮﺩ، ﻭ ﭼﻪ ﻣﻨﻈﺮﻩ ﯼ ﺑﺪﯾﻌﯽ
ﺍﺳﺖ ﺯﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ ﺍﺟﺴﺎﺩ ﺷﯿﻌﯿﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﺭﯾﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﺧﻮﻥ
ﺷﻨﺎﻭﺭﻧﺪ ﻭ ﺻﺪﺍﯼ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﺧﻮﻥ ﺭﺍﻓﻀﯽ ﮔﻮﺷﻬﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﻧﻮﺍﺯﺵ
ﻣﯿﺪﻫﺪ ﻭ ﺟﻨﺎﺯﻩ ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ، ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﺟﺪ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ.
ﺩﻭﻡ : ﺯﻧﺎﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﺎﺭﺕ ﺑﺒﺮﯾﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺭﺯﻣﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ
ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ .
ﺳﻮﻡ: ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺷﯿﻌﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻓﺮﺍﮔﯿﺮﯼ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎﺕ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺻﺤﯿﺢ
ﻭﺍ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﻭ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻭ ﻋﻘﯿﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﻫﯿﺪ، ﻭ ﺑﻪ
ﺁﻧﻬﺎ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻫﺎﯼ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺩﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﻓﺘﻮﺣﺎﺕ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ .
ﭼﻬﺎﺭﻡ: ﻣﻌﺎﺑﺪ ﻭ ﺿﺮﯾﺢ ﻫﺎﯼ ﺷﺮﮎ ﺁﻟﻮﺩ ﺷﯿﻌﻪ ﺭﺍ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﻭ
ﻭﯾﺮﺍﻥ ﮐﻨﯿﺪ .
ﭘﻨﺠﻢ : ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺗﻔﺘﯿﺶ ﮐﻨﯿﺪ ﻭﮐﺘﺎﺏ ﻫﺎﯼ ﺷﺮﮎ ﺁﻟﻮﺩ
ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﺪ.
ﺷﺸﻢ: ﺭﻭﺯ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍ ﺭﺍ ﺟﺸﻦ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﻭ ﺷﯿﻌﯿﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﮐﻨﯿﺪ
ﺩﺭﺁﻥ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻔﺘﻢ : ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﺳﻤﺎﺋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﻌﺎﻭﯾﻪ، ﯾﺰﯾﺪ ﻭ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﻭ ﺣﻔﺼﻪ ﻭ ... ﻧﺎﻣﮕﺬﺍﺭﯼ ﮐﻨﻨﺪ،

برچسبها:


سید محمد 6/4/2014
وقتی حتی بین شیعه یک سری ارازل و اوباش دنبال تفرقه بین مسلمانان هستند از تکفیری ها چه انتظار
بی نام 5/20/2014
سلام واقعآ نارحت کننده است.. چه کردند با ایران و اسلام؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
me 5/19/2014
Just tel him fuck yourself you may enjoy more

درج نظرات
نام :   
آدرس ایمیل : 
متن پیام :   
 
رسام اخبار
رسام نظر سنجی
رسام مناسبتها
رسام فید RSS
رسام دعوت به همکاری
رسام رسام در شبکه های اجتماعی


راه اندازی سایت: فوریه 2011

کلیه حقوق این سایت متعلق به رسام می باشد.