جمعیت روحانیون سنتی ایران معاصر منادی دینداری در پرتو آزادی-جمعیت رسام
Skip Navigation Links
جستجو
اگر امروز اعتراض نکنیم؛ فردا یقیناً دیراست!

تاريخ انتشار : 1/19/2012مصطفی رهبر
يکی از پندارهای نادرست رایج درمیان مخالفان رژیم استبداد دینی موسوم به جمهوری اسلامی بویژه درمیان نسل جوان آنستکه مخالفان نظام کنونی ولایت مطلقۀ فقیه را تنها روشنفکران وغیرمذهبی ها تشکیل می دهند ومذهبیون درسایۀ نظام کنونی دروضعیت مطلوب ودلخواه به سر می برند. همچنانکه برخی مذهبیون جامعل ما نیز براین باوربه غایت غلط بوده وهستند که تمامی آنانکه درجبهۀ تقابل با نظام حاکم قرار گرفته اند، انسانهایی ضد مذهب ویا دست کم لامذهب هستند.
دردیدگاه گروه اول، اساساً محلی برای اپوزیسیون مذهبی قابل تصور نیست وهمۀ مذهبیون طرفدار خشونت، قتل وشکنجه وترور قلمداد می شوند وحتی به فریادها اعتراضی آنان نیز باید بادیدۀ شک وتردید نگریست. مذهبیون درنگاه این گروه همه گی سروته یک کرباسند ومذهبی آزادیخواه اساساً وجود خارجی ندارد.
درپیدایش چنین نگرشی دوگروه مقصرند؛ جمهوری اسلامی با تمامی دستگاههای تبلیغاتی واطلاعاتی که با فضا سازی رسانه ای  درتلاش برای القای این دروغ که متدینین با عملکرد جنایت کارانۀ حاکمیت همراه وهمدل هستند، می کوشد. حساسیت فوق العادۀ رژیم به فرونشاندن هرگونه آتش اعتراض برخاسته ازمیان دینداران نیز درهمین راستا قابل ارزیابی است. همچنانکه تلاش برای ازمیان بردن هرشکل گیری کانونها وتشکلهای مذهبی درهرشکل وقالبی دردستورکار حاکمیت وارگانها امنیتی واطلاعاتی آن قرار دارد. واپسین نمونه از چنین سیاستی را میتوان دررویارویی حامیت با فعالیتهای مستقل مذهبی دراصفهان ومشهد ودستگیری دست اندرکاران این عزاداریها یافت.
دومین گروه مقصر دررسیدن ماجرا به چنین نقطه ای، مذهبیونی هستند که با ذبح شرعی حقیقت درپای مصلحت، عملاً به پیدایش تلقی فوق دامن زده ند وامروز دربهترین حالت افکار عمومی یکی تلقی مصلحت اندیشانه وعافیت طلبانه از مؤمنان ومذهبیون را درذهن می پرورانند. اگر آن هنگام که مرجع مظلومی همچون حضرت آیت الله العظمی سید کاظم شریعتمداری آنچنان ناجوانمردانه به شهادت رسید، مرجعیت وروحانیت فارغ ازهرنوع مصلحت اندیشی ویکپارچه ویکصدا دربرابر آیت الله خمینی لب به اعتراض می گشودند، امروز نه شأن مرجعیت وروحانیت شیعه آنچنان تنزل می یافت که مشتی اراذل واوباش با تجمع دربرابر بیوت مراجع برای آنها تعیین تکلیف کنند ونه جوان معترض بریده از مذهب، اینچنین سرخورده وسرد به آموزه های ظلم ستیز مذهب می نگریست!!
این مصلحت اندیشی های عافیت طلبانه گاه آنچنان واضح وآشکار است که یکی ازدوستان درایمیل محبت آمیز کوتاهی خطاب به صاحب این قلم ودربارۀ رویدادهای اخیر اصفهان ومشهد ودستگیری عزاداران حسینی وشکنجۀ آنان نوشته بود: " اینها که دیگر خودی اند وازجنس شما، چرا بزرگان مذهب خاموش اند؟!"
 

برچسبها:درج نظرات
نام :   
آدرس ایمیل : 
متن پیام :   
 
رسام اخبار
رسام نظر سنجی
رسام مناسبتها
رسام فید RSS
رسام دعوت به همکاری
رسام رسام در شبکه های اجتماعی


راه اندازی سایت: فوریه 2011

کلیه حقوق این سایت متعلق به رسام می باشد.